اطلاعات کلی
عنوان مؤسـسه
خیریه نهرهای جاری بهشت
مدیر عامل
زهراسادات حسینیون
تاریخ اخذ مجوز
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
نهاد صادر کننده مجوز
وزارت کشور
حوزه فعالیت مؤسـسه
امورخیریه و نیکوکاری
تاریخـچـه مؤسـسه
ارتباط با مؤسـسه
آدرس مؤسـسه

گلستان -گرگان -خیابان کاشانی، کاشانی 14 چناران 19