همبستگی جوانان معلول در خوشبختی زوج جوان کهریزک

جوانان معلول ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک که شاهد خوشبختی همنوعان خود در آینده نزدیک هستند، به پیشواز بدرقه آنان با مهر و عاطفه ای مثال زدنی رفتند. به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ جهیزیه عروس و داماد جدید کهریزک در حالی به منزل آنان منتقل شد که موجی از همبستگی جوانان معلول را در خوشبختی دوستان و همنوعان خود به دنبال داشت.